Az egyszerű jelen – Present Simple

Egyszerű jelenben a következő igealakokat használjuk:

EGYES SZÁM:
I know.
You know.
He/She/It knows.
TÖBBES SZÁM:
We know.
You know.
They know.

I know the answer.
She starts work at 9.30 a.m.

Egyes szám harmadik személyben, a he/she/it után az ige -s személyragot kap:

I start -> he starts
I live -> she lives

Ha az ige utolsó betűje -ch, -o, -sh, -x, vagy -ss, a személyrag -es:
I watch -> He watches
We finish-> She finishes
They go-> It goes
You fix-> He fixes
I miss-> He misses

Ha az ige mássalhangzóra (b,c,d stb) +y-ra végződik (pl. study), egyes szám harmadik személyben az -ies alakot használjuk:
I study-> He studies
I fly-> It flies

Így tagadjuk az igét:
TAGADÁS: (teljes és összevont alak)
I do not know , I don’t know
You do not know, You don’ know
He/She/It does not know, He/She/It doesn’t know
We do not know, We don’t know
You do not know, You don’t know
They do not know, They don’t know

I don’t like that music.
He doesn’t listen to his teacher.

Figyelem! Egyes szám harmadik személyben a does alakot használjuk. Az ige ilyenkor nem kap -s ragot.

He does not know. (NEM: He does not knows.)

Az egyszerű jelent akkor használjuk, amikor
valamilyen tényt állapítunk meg:
She comes from France.(=She is French.)
Greengrocers sell vegetables.
I don’t speak Chinese.
olyasmiről beszélünk, ami rendszeresen történik:
He gets up at eight o’clock every day.
He plays golf every day.
a mondatban gyakoriságot kifejező határozószó szerepel (pl. twice a week, often):
We watch TV every evening.
Tom practises the piano three times a week.

Figyeljük meg, hogy a gyakoriságot kifejező határozószó mindig a főige előtt (pl. go, visit) de a be létige után áll.
I never go to bed after midnight.
I don’t often visit my grandparents.
He is usually late for school.

Az egyszerű jelen (Present Simple) alakjai:
KÉRDÉS:
EGYES SZÁM:

Do I know?
Do you know?
Does he/she/it know?
TÖBBES SZÁM:
Do we know?
Do you know?
Do they know?

Az I/you/we/they elé tesszük a do segédigét:
Do you speak Spanish?  ~ Yes, I do.
Do they know the answer?

A he/she/it előtt a does alakot használjuk:
Does he walk to work?
Does she play the piano?

Figyelem:
Does he walk? (NEM: Does he walks?)

A kérdőszó (when, where, why, stb.) megelőzi a do/does segédigét.
Where do you work?
A How often kérdőszót használjuk, ha azt szeretnénk megtudni, milyen gyakran történik valami.
How often do you play tennis?

Az egyszerű jelent akkor használjuk, ha:
az érzéseinket, véleményünket fogalmazzuk meg:
I like pop music.
I don’t like classical music.
I don’t want a cup of tea, thanks.
He feels sick.
ha azt mondjuk meg, mit gondolunk:
I don’t think she likes her new job.
I think he’s angry.

Reklámok